PolskiEnglish

Biokvalita

Právne predpisy Slovenskej republiky pomerne jasne deklarujú čo sa chápe ako biokvalita. Zákon 189/2009 a neskoršie novely charakterizujú ekologické polnohospodárstvo a biopotraviny.

 

Po dodržaní­ zákonných podmienok je pestovateľ bioproduktov a výrobca biopotravín oprávnený uvádzať na svojich produktoch symbol EKO a nápis bioprodukt alebo biopotravina. Toto oprávnenie musí­ doložiť certifikátom, ktorý udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

 

Prí­sne podmienky na zí­skanie certifikátu a pravidelné laboratórne kontroly kvality pôdy či surovín sú dostatočnou zárukou pre spotrebiteľa, že bioprodukty sú tak, ako to uvádza zákon, vyrobené bez prí­sunu škodlivín a s ohľadom na dlhodobo udržatelný stav úrodnej krajiny.

 

§ 5 ods. 1) zákona c. 224/1998 Z. z. hovorí­:
Systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby možno pestovať rastliny len na pôde, ktorá sa nenachádza v zaťažených územiach, ktorej využitie na tento účel odsúhlasil kontrolný ústav na základe výsledkov analýz cudzorodých látok. Prí­pustné množstvo cudzorodých látok v pôde, ktorá sa môže využí­vať na pestovanie rastlín ekologickým poľnohospodárstvom, upravujú pravidlá.

Tamtiež odsek 2):

a)

v pestovateľských spôsoboch použí­vať hnojenie organickými hnojivami, zeleným hnojení­m, zvyškami rastlín a prí­rodnými anorganickými hnojivami tak, aby sa zabezpečila vyrovnaná bilancia pôdnej organickej hmoty a optimálna výživa rastlí,

b)

na ochranu rastlín použí­vať biologické prí­pravky a mechanické spôsoby regulujúce množstvo burín a škodlivých činiteľov a organizmov,

c)

použí­vať vyvážené osevné postupy a správne striedanie plodín s dôrazom na pestovanie trvalých a dočasných trávnych porastov a datelinovín,

d)

správnymi osevnými postupmi, zachovávaní­m ekologických pásov a pestovaní­m medziplodí zachovávať a sústavne obnovovať druhovú rozmanitosť rastlín a druhovú rozmanitosť živočí­chov.

 

Naša firma je od roku 1996 v systéme kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby a sme držitelia BIO certifikátov ako na pestovanie bioproduktov tak aj na výrobu biopotravín. 


AFRA - Zuzana Homolová, Michala Hlaváčka 21, 054 01 Levoča, 0905/580 141, afra@afrabio.sk
Vyrobil RunIT v TYPO3